Савет родитеља

– предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор тајним гласањем;
– предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове школе;
– предлаже мере за осигурање квалитета и унапређење образовно-васпитног рада;
– учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;
– разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег програма рада, извештаја о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;
– разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности школе и средстава прикупљених од родитеља;
– разматра и прати услове за рад школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту ученика;
– учествује у поступку прописивања мера, начина и поступка заштите и безбедности ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује школа;
– учествује у поступку прописивање мера за правила понашања у установи;
– даје сагласност на програм и организовање екскурзија, односно програм наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
– организује и спроводи сарадњу са надлежним органима у Општини;
– брине се о здравственој и социјалној заштити ученика;
– обавља и друге послове од интереса за школу, односно одлучује о питањима о којима органи Школе не могу доносити одлуке без предходно добијеног мишљења родитеља;
– Разматра и друга питања предвиђена Статутом.