УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

Пано о правима детета направио је члан Ученичког парламента Никола Милановић, ученик одељења 7/3
Ученички парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда. Парламент се бира сваке школске године. Програм рада Парламента саставни је део Годишњег плана рада школе.
Ученицима је на овај начин омогућено да дају мишљења и предлоге стручним органима школе о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на такмичењима и турнирима, организацији разних активности у школи и ван ње. На састанцима Ученичког парламента се разматрају односи и сарадња ученика и наставника и трага за решењима уочених проблема у настави и осталим аспектима школског живота.

Годишњи план рада Ученичког парламента за школску 2017-2018. годину

 

Координатор:

Марија Лакићевић, наставник српског језика

1.      Формирање Ученичког парламента и оснивачка седница

2.      Избор председника и два представника ученика који учествују у раду проширеног сазива Школског одбора

3.      Информисање о организацији рада школе (стручни органи, тимови), где је педагог реализатор

4.      Договор о сарадњи са Вршњачким тимом, који  присуствује првом састанку Парламента

5.      Правила понашања у школи

 

Септембар
 

1.      Израда и усвајање Програма рада Ученичког парламента у овој школској години

2.      Давање мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору и Савету родитеља о:

Годишњем плану рада школе, развојном плану, правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, сарадњи са Вршњачкм тимом, мерама за побољшање редовне, допунске и додатне наставе, ваннаставних активности, организовању екскурзија, о припреми за Завршни испит, организовању матурске вечери, учешћу на такмичењима, реализацији пројеката и другим питањима значајним за образовање и васпитање ученика.

3.      Проблеми у школском животу и дискусија на тему побољшања услова школског живота и промоције учтивог понашања. Разматрање односа са вршњацима, разговор о превенцији насиља.

4.      Промовисање добрих примера из школског живота

5.      Предлози чланова Парламента за организовање спортских активности у школи.

 

Oктобар
1.      Информисање о успеху, владању и изостанцима ученика на крају првог класификационог периода (реализатор педагог) и давање предлога за побољшање успеха и смањење броја изостанака.

 

2. Хуманитарне акције, предлози, спровођење

         3. Међународни дан толеранције, 16. 11.

         4. Светски дан деце,  Дан Конвенције о правима детета 20. 11.

 

Новембар
1.      Разматрање сарадње са Вршњачким тимом

2.      Разматрање квалитета реализације редовне, додатне и допунске наставе и ваннаставних активности и предлози за побољшање.

3. Болести зависности – Дан борбе против сиде – трибина

4. Новогодишња журка

 

Децембар
1. Прослава дана Светог Саве Јануар
1.      Информисање чланова Парламента о успеху, владању и изостанцима ученика на крају првог полугодишта (реализатор педагог).

2.      Договор о помоћи слабијим ученицима.

3.      Договор о новом броју школског часoписа “На наш начин”

 

Фебруар
       1. Обележавање Светског дана воде, 22. 3.

2. Договор о уређењу школског дворишта

 

Март-април
       1. Светски дан здравља, 7. 4 – обележавање

2. Организација припреме за прославу Дана школе.

3. Професионална орјентација – представљање средњих школа

4. Информисање чланова Парламента о успеху, владању и изостанцима ученика на крају 2. класификационог периода (реализатор педагог) и предлози за побољшање.

 

 

 

 

Април
1.      Припрема за Завршни испит

2.      Договор о прослави матуре и обележавању последњег наставног дана

3.      Критички осврт на протеклу школску годину – успеси и неуспеси у раду Парламента

4.      Предлози за унапређење рада Парламента

5. Класификациони период (представници Парламента присуствују седницама одељењских већа)

 

Мај
1. Дискусија о Завршном испиту

2. Анализа рада Ученичког парламента – Извештај о раду

Јун
– Сарадња са Младим амбасадорима културе

– Чланови Парламента као вршњачки едукатори – преношење искустава у своје одељење; покретање акција на нивоу одељења

– Културно-забавни живот ученика – осмишљавање активности

– Сарадња са управом школе; понашање ученика; испуњавање обавеза ученика

– Предлози за осавремењивањ наставе

Током године